Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Boersma Schoenen

Artikel 1 - Algemene handelsvoorwaarden

De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen

die u terugvindt op de website van www.boersmaschoenen.nl


Boersma Schoenen

Midstraat 46

8501 AR Joure

Email webshop: joure@boersmaschoenen.nl

Website: www.boersmaschoenen.nl

KvK: 70637407

BTW nr.: NL001460929B62

Artikel 2 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Bestelling / levering

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien u het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Boersma Schoenen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door Boersma Schoenen bevestigd via email.

Wij streven ernaar om het product dat besteld is binnen 72 uur op werkdagen te leveren.

Is dit niet mogelijk doordat het artikel tijdelijk fysiek niet op voorraad is, er om een andere reden vertraging is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 48 uur op werkdagen bericht. Er wordt een alternatief aangeboden of het geld wordt teruggestort.

Het bestelde artikel wordt per post naar het afleveradres verzonden. Het artikel wordt binnen 2 werkdagen voor het eerst aangeboden. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van levering, dan wordt de bestelling een tweede keer aangeboden. Als u bij de tweede keer ook niet aanwezig bent, dan kunt u het pakket afhalen bij het dichtstbijzijnde POST NL kantoor. Als u niet bestelde of verkeerde artikelen ontvangt, stel dan Boersma Schoenen zo snel mogelijk op de hoogte. Eventuele onjuistheden worden dan door Boersma Schoenen opgelost..

Eventuele onjuistheden van en door Boersma Schoenen aan u vermelde gegevens moet u direct aan Boersma Schoenen melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Boersma Schoenen hebt verstrekt.

Het artikel blijft eigendom van Boersma Schoenen, totdat het artikel volledig is betaald. Boersma Schoenen behoudt zich het recht van levering voor. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Boersma Schoenen verschuldigd bent, hebt voldaan.

Artikel 5 – Retourneren en service

U hebt een zichttermijn van 10 dagen op de dag van aflevering van de bestelling. Wij raden u aan de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren.

Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, moet het product, in de originele verpakking aan Boersma Schoenen geretourneerd worden.

Als een artikel zichtbaar is gebruikt, bijvoorbeeld door zolen waarop gelopen is, dan neemt Boersma Schoenen het artikel niet terug.

Na ontvangst en controle van de retourzending wordt u per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Het aankoopbedrag wordt binnen 8 dagen na ontvangst van de e-mail door Boersma Schoenen teruggestort.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, per email. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw klacht reageren uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen.

Ondanks onze uiterste zorg en controle kan het gebeuren dat u na aankoop een materiaal of productiefout ontdekt. U kunt in dat geval de bestelling binnen 10 dagen gratis retourneren. Neem hiervoor contact met ons op.

De algemene garantie is alleen geldig met bon/betalingsbewijs en binnen 6 maanden na aankoop.

Gebreken die niet door slijtage veroorzaakt zijn worden vakkundig gerepareerd of, als reparatie niet mogelijk is, ontvangt u een vervangend product of in overleg uw betaling terug.

Klachten die wij niet kunnen vergoeden zijn: slijtage van zolen en hakken; kale neuzen; kapotte ritsen; loslaten van studs en andere door een verkeerd gebruik veroorzaakte gebreken, die de verkoper niet verwijtbaar zijn.

Indien sprake is van terugbetaling, zal Boersma Schoenen het door u betaalde bedrag na retourzending binnen 8 dagen op gebruikte bankrekening terug storten.

Gebruik het retourformulier die bij de levering is bijgevoegd. Hierop is het retouradres vermeld. Kosten voor retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening.

Artikel 6 – Garantie

Boersma Schoenen biedt garantie op online aankopen. Deze periode gaat in vanaf de datum van aankoop. Een klacht wordt in behandeling genomen wanneer foto’s van de klacht(en), een foto van het gehele paar schoenen en een foto van de onderkant van de schoen naar joure@boersmaschoenen.nl wordt gestuurd. Boersma Schoenen bepaalt of de garantie van toepassing is en stelt de wijze van reparatie en/ of verzending vast. Zodra de klacht is gegrond en u het te vervangen artikel verzendt, moet het zijn voorzien van een verpakking die transportschade voorkomt. Let op: u hebt het aankoopbewijs nodig om garantie op te vragen.

Onderstaande punten vallen niet onder de garantie:

Beschadigingen van buitenaf, die waarneembaar zijn op boven- en/of ondermateriaal

Beschadigingen van lakmaterialen, ritsen, en overige applicaties

Als de schoen niet in originele staat verkeerd, door bijvoorbeeld reparaties van de schoenmaker

Inwerking van vocht en hitte van buitenaf

Klachten als gevolg van overmatige transpiratie en afgeven van kleur

Beschadigingen door verkeerd gebruik van onderhoudsmiddelen

Uitgedroogd (leer)materiaal (door geen gebruik onderhoudsmiddelen)

(Stoffen) schoenen die in de wasmachine zijn gewassen

Artikel 7 – Privacyreglement

Boersma Schoenen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boersma Schoenen zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan van en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Boersma Schoenen, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Boersma Schoenen verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Als u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen is het mogelijk om u, na elke mailing die u ontvangt, uit te schrijven.

Artikel 8 – Wijzigingen / Bepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boersma Schoenen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Boersma Schoenen gehouden is tot enige schadevergoeding. Dit tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet kan worden toegerekend aan Boersma Schoenen, omdat het niet aan ons te wijten is en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voorbeelden hiervan zijn: stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Boersma Schoenen of bij haar toeleveranciers.